za baner video

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

 

 

 1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE
 • • članak 91. stavak 2. i članak 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18,

   110/18, 32/20)

 • • članak 13. stavaka 1. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Rešetari“ br. 1/19)

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade donosi se na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br. 68/18, 110/18, 32/20) koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom se određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 01. siječnja iduće godine.

 1. OSNOVNA PITANJA KOJA SE DEFINIRAJU ODLUKOM

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave. Odlukom o komunalnoj naknadi sva naselja Općine Rešetari pripadaju prvoj zoni. Polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) je procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture uz uzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture. Dosadašnjom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B) (“Službeni glasnik Općine Rešetari“ broj 15/22) utvrđena je vrijednost boda za obračun komunalne naknade u visini od 0,64 EUR/4,32 kn godišnje po četvornom metru korisne površine.

Troškovi energenata, troškovi građevinskih radova, materijala  kao i svi ostali troškovi, koji utječu na procjenu troškova održavanja komunalne infrastrukture, potrebni za osiguranje obavljanja komunalnih djelatnosti, znatno su se povećali, iz čega proizlazi da ostvarena sredstva komunalne naknade u odnosu na procjenu troškova održavanja komunalne infrastrukture, nisu dostatna za trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno za održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br. 68/18, 110/18, 32/20).

Rast cijena dobara i usluga utječe na sve sektore pa je tako u proteklom razdoblju zabilježen značajan porast troškova materijala, energenata i radne snage koji su povezani s održavanjem komunalne infrastrukture. (Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ukupna stopa inflacije od siječnja 2019. do svibnja 2023. godine iznosila je 24,3%.)

Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture neizbježno povećava troškove te je nužno sagledati sve izvore održavanja i povećati vrijednost boda komunalne naknade stoga se predlaže povećanje vrijednosti boda komunalne naknade sa dosadašnjih 0,64/m² EUR na 0,72 EUR/m².

 

Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade putem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na obrascu u prilogu.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno je od 25. rujna do 24. listopada 2023. godine.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Rešetari – www.resetari.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Rešetari kao nadležno predstavničko tijelo.

 

                       

 

 

          NAČELNIK

                                                             Zlatko Aga

 

 

Poziv - savjetovanje - Vrijednost boda komunalne naknade

Obrazac_za_savjetovanje- Vrijednost boda komunalne naknade

Nacrt prijedloga odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

 

Načelnik Općine na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 83/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 3/17) donosi:

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za

 1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rešetari

I.

Načelnik Općine Rešetari donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rešetari (KLASA:350-05/23-01/11, URBROJ:2178-18-01/01-23-1 od 03. srpnja 2023. godine), prema kojoj je Općina Rešetari provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rešetari.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rešetari neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, temeljem čega se utvrđuje da za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rešetari nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.

Po provedenom postupku zatraženo je mišljenje Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, koji se dopisom (KLASA: 351-02/23-01/35, URBROJ:2178-03-02/5-23-06) očitovao da je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rešetari proveden u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17).

III.-

Razlozi za izradu i donošenje IV.Izmjena i dopuna PPUO Rešetari su sljedeći:

 1. Korekcija granica građevinskih područja,
 2. Crtanje svih građevinskih područja na novim digitalnim katastarskim planovima (DKP) te eventualna korekcija granica građevinskih područja (u smislu manjih izmjena uvjetovanih razlikama u odnosu na dosadašnje podloge),
 3. Ukidanje ili korekcija postojećih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene te formiranje novih građevinskih područja izvan naselja zona i/ili punktova ugostiteljsko-turističke i rekreacijske namjene kao i zona za potrebe seoskog turizma,
 4. Formiranje zona športsko-rekreacijske namjene kao izdvojenih građevinskih područja izvan naselja i/ili zona izvan građevinskog područja,
 5. Analiza površina postojećih gospodarskih zona te planiranje novih sukladno potrebama Općine,
 6. Određivanje zona i uvjeta za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurse koriste obnovljive izvore energije te ucrtavanje potrebite infastrukture,
 7. Ucrtavanje manje hidrocentrale na vodotoku Rešetarci i potrebite infrastrukture te korekcija Odredbi za provedbu kojom će se omogućiti njena izgradnja,
 8. Planiranje lokacije/a građevine/a za gospodarenje otpadom te usklađivanje s novijom zakonskom regulativom iz područja održivog gospodarenja otpadom,
 9. Korekcije trasa i koridora cesta te ucrtavanje novih cesta i biciklističkih trasa,
 10. Korekcija vodnogospodarskog sustava sukladno potrebama Općine,
 11. Korekcija odgovarajućih dijelova PPUO sukladno zahtjevima javnopravnih tijela i potrebama Općine,
 12. Revizija planova užih područja,
 13. Korekcija administrativne granice Općine Rešetari, odnosno obuhvata prostornog plana prema jedinicama lokalne samouprave,
 14. Usklađivanje PPUO-a s Prostornim planom Brodsko-posavske županije,
 15. Korekcije Odredbi za provedbu u dogovoru s Općinom.

IV.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Rešetari zatražila je mišljenja tijela i/ili osoba navedenih u Prilogu ove Odluke.

Zaprimljena su sljedeća mišljenja :

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, (KLASA:351-02/22-01/35, URBROJ:2178/1-03-02/5-23-04 od 25.srpnja 2023.god.) dao je mišljenje da za IV. Izmjene i dopune PPUO Rešetari nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, te da su predmetne izmjene i dopune Plana prihvatljive za ekološku mrežu.

Hrvatske šume Uprava šuma Nova Gradiška, (KLASA:NG/23-01/730, URBROJ:16-00-06/02-23-02 od 18.05.2023.god.) dale su mišljenje da IV. Izmjene i dopune PPUO Rešetari nema potrebe za strateškom procjenom utjecaja Plana na okoliš.

Hrvatske vode VGO za srednju i donju Savu, (KLASA:350-02/23-01/0000240, URBROJ:374-21-1-23-3 od 26.07.2023.god.) dale su mišljenje da nije potrebno vršiti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš.

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, (KLASA:350-02/23-02/10, URBROJ:2178-1-26-0/2-23-2 od 08.07.2023.god.) dao je mišljenje da nije potrebna provedba strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune PPUO Rešetari.

Grad Nova Gradiška, (KLASA:351-03/23-01/04, URBROJ:2178-15-02-01-23-2 od 26.07.2023.god.) je mišljenja da za IV.Izmjene i dopune PPUO Rešetari nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije, (KLASA:340-01/23-01/115, URBROJ:2178-1-38-02/2-23-02 od 14.srpanj 2023. god.) dala je mišljenje da nije potrebna izrada strateške procjene utjecaja na okoliš za IV.Izmjene i dopune PPUO Rešetari.

Svoje mišljenje nisu dostavili : Općine Cernik, Staro Petrovo Selo i Vrbje, te se prema članku 70. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša, ukoliko mišljenje ne bude dostavljeno u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, smatra da nema potrebe za strateškom procjenom IV.Izmjena i dopuna PPUO Rešetari.

V.

Značajke planiranih IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rešetari su takve da se uz primjenu zakonom propisanih mjera zaštite, ne očekuje značajniji negativni utjecaj na sastavnice okoliša ili dodatno značajnije kumulativno opterećenje okoliša.

Planirane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Rešetari moraju biti usklađene s Prostornim planom višeg reda. Prikupljena mišljenja tijela u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene na okoliš izražavaju stav da ne treba provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Odluku kojom se utvrđuje da za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rešetari nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, donio je Načelnik Općine Rešetari na temelju provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene, sukladno pribavljenim mišljenjima tijela i osoba određenim posebnim propisom, te kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš navedenih u prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/17), i to kako slijedi :

1.1.Značajke IV. Izmjena i dopuna PPUO Rešetari:

– stupanj do kojeg strategija, plan ili program određuje okvir za zahvate i druge aktivnosti i to u odnosu na lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete ili po alociranju izvora.

Svaka gradnja unutar područja lokalne samouprave definirana je namjenom i odredbama Prostornog plana i može se realizirati uz izradu odgovarajuće projektno-tehničke dokumentacije, te provođenje odgovarajućih postupaka sukladno propisima.

– stupanj do kojeg strategija, plan ili program utječe na druge planove ili programe, uključujući i one u hijerarhiji

Planirane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rešetari su dokument lokalne razine, koji mora biti  usklađen je s prostornim planom višeg reda, odnosno Prostornim planom Brodsko-posavske županije.

– pogodnost strategije, plana ili programa za uključivane pitanja zaštite okoliša, osobito s ciljem promicanja održivog razvoja

Kao razvojni dokument kojim se definira način i uvjeti korištenja prostora, predmetni Plan uključuje i pitanja zaštite okoliša. U Plan će biti ugrađene smjernice i odredbe iz Prostornog plana Brodsko-posavske županije koje su u funkciji zaštite okoliša, kao i uvjeti javnopravnih tijela koji se pribavljaju tijekom postupka izrade prostorno-planske dokumentacije.

– okolišni problemi važni za strategiju, plan i program

Osnovni razlozi izrade promatranih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rešetari jesu stvaranje prostornih uvjeta za planirani razvoj na području Općine.

– važnost plana i programa za primjenu propisa Zajednice u području zaštite okoliša

Prostorni plan u sebi sadrži planove i strategije koji se tiču područja zaštite okoliša, a u njega su ugrađeni i nacionalni i europski standardi kroz propise koji reguliraju područje zaštite okoliša.

1.2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba IV. Izmjena i dopuna PPUO Rešetari može utjecati, posebice na :

– vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost (reverzibilnost) utjecaja

Provedba IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rešetari imati će pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša na području Općine, jer će se kroz odredbe za provedbu definirati način zaštite i ograničenja korištenja prostora na području Općine.

– kumulativnu prirodu utjecaja

Definiranjem pravila korištenja i mjera zaštite koje se moraju primjenjivati prilikom realizacije planiranih sadržaja osigurat će se uvjeti za održivi razvoj na području Općine.

– prekograničnu prirodu utjecaja

Provedba IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rešetari nema obilježja utjecaja na područja prekogranične prirode.

– rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja)

Provedba IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rešetari neće uzrokovati potencijalne negativne rizike za ljudsko zdravlje i okoliš.

– veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će vjerojatno djelovati)

Obuhvat IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rešetarije administrativno područje Općine Rešetari, te će provedba Plana imati direktan ili indirektan utjecaj isključivo na područje u okviru granica Općine. Površina Općine je 59,42 km2, a prema posljednjem popisu ukupan broj stanovnika na području Općine je 3856 (popis 2021. god.).

– vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog:

– posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-povijesne baštine

Prostorni plan ima pozitivni utjecaj na očuvanje prirodne i kulturno-povijesne baštine, jer će se njegovom provedbom i mjerama koje su propisane pozitivno pridonijeti zaštiti prirodne i kulturne baštine na području Općine.

- ekološke mreže

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) na području Općine Rešetari nema područja ekološke mreže. Svi elementi Plana nalaze se izvan područja ekološke mreže . Udaljenost granica Općine je veća od 3,0 km od najbližih područja ekološke mreže.

– prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti

Provedba IV. Izmjena i dopuna plana uređenja Općine Rešetari neće izazvati prekoračenja graničnih vrijednosti ili standarda kakvoće okoliša.

– intenzivnog korištenja zemljišta

Provedba IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rešetari neće za posljedicu imati intenzivno korištenje zemljišta.

– utjecaji na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj,   međunarodnoj razini ili razini Zajednice

Ne očekuje se da će planirane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rešetari imati značajniji negativan utjecaj na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na lokalnoj, nacionalnoj ili  međunarodnoj razini.

VI.

Nakon uvida u Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rešetari (KLASA:350-05/23-01/11, URBROJ:2178-18-01/02-23-1, od 3.srpnja 2023. god.), nacrt Odluke o izradi, programska polazišta i ciljeve planiranih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana, te Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš iz Priloga II. Uredbe, sukladno odredbi članka 29. stavka 11. uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17), a temeljem članka 48. stavaka 8. i 10. i članka 26. stavka 1., te članka 46. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a u svezi članka 64.stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, dao je mišljenje:

 • da su IV. izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rešetari, prihvatljive za ekološku mrežu i
 • da za IV. izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rešetari, ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja).

S obzirom na obilježja, značajke i smještaj planiranih sadržaja, Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša kao nadležno upravno tijelo smatra da se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

VII.

Općina Rešetari je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Rešetari.

KLASA:350-05/23-01/15

URBROJ:2178-18-01/01-23-1

Rešetari, 25. rujan 2023. godine                                                                   Općinski Načelnik:

                                                                                              

                                                                                                                             Zlatko Aga

 

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti SPUO- IV. izmjene prostornog plana

 

 

Javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini

Na temelju Provedenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u razdoblju od 2021. do 2024. godine i Odluke o raspisivanju i provedbi Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini (Klasa: 001-01/23-01/17, URBROJ: 519-02-1/7-23-1 od 5. svibnja 2023. godine) načelnik Općine Rešetari raspisuje sljedeći Javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini. Financijska potpora osigurana je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Općina Rešetari će dodijeliti ukupan iznos od najviše 14.400,00 eura za sveukupno 8 mladih obitelji i mladih. Ova financijska potpora usmjerena je za mlade obitelji i mlade s prebivalištem na području općine Rešetari najmanje godinu dana prije podnošenja prijave, a sufinancirat će se troškovi slobodno ugovorenih najamnina za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. (izuzev troškova korištenja garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, porezi i slično).

Rok za prijavu je 15.10.2023.

Sve detalje pročitajte u tekstu Javnog poziva.

 

Javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini

 

 

 

 

Zaklada hrvatskih branitelja raspisala Natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja

Temeljem čl.15. st.4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“Narodne novine 101/2019) upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 11. rujna 2023.god. raspisuje Natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Prijave se šalju  putem pošte, a zadnji dan za slanje prijava je 02.10.2023. godine.

Sve informacije o Natječaju možete pronaći na web stranici  https://zaklada-branitelja.hr/?p=1090.

 

 

Osnovna škola Ante Starčević Rešetari tradicionalno 16. rujna svake godine pa i ove 2023. godine, zajedno s Općinom Rešetari, Općinskim vijećem Općine Rešetari te Udrugom hrvatskih branitelja Općine Rešetari – domovini vjerni obilježila je dan sjećanja na 28 svojih sinova, koji su položili svoje živote na oltar Domovine. Ovo je 28. godina obilježavanja obljetnice i sjećanja, a ovaj dan 16. rujan je uzet što je svoj život dala prva žrtva sa područja Općine Rešetari, Ivan Perković.

Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomen obilježja u Rešetarima, a učinili su to predstavnici naše škole na čelu s ravnateljem Tihomirom Batalom, predmetni učitelji sa svojim razredima, izaslanstvo Udruge hrvatskih branitelja Općine Rešetari – domovini vjerni na čelu s gospodinom Darkom Radić, predstavnici Općinskog vijeća Općine Rešetari na čelu s predsjednicom gospođom Milkom Perković i izaslanstvo Općine Rešetari na čelu s načelnikom Zlatkom Aga.

Molitvu kod spomen obilježja i posvetu vodio je župnik u Rešetarima vlč. Josip Bogović sa naglaskom da se poučava djecu i mlade poštovanju prema Domovini i braniteljima koji su omogućili život u slobodi, a vrednote domoljublja koje su jamstvo budućnosti hrvatske države i hrvatskog naroda.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...