Općinsko vijeće održalo svoju 16. sjednicu vijeća

zgrada-opcine-resetari
Općina mora zaposliti poljoprivrednog redara i novim Odlukama traži se veći red na području općine i odgovornost svakog pojedinca

U petak, 02. kolovoza 2019. godine najviše predstavničko tijelo općine održalo je svoju 16. sjednicu, a u zadnjih 30 dana 3. sjednicu u nizu. Na zadnjoj sjednici je bio dnevni red na kome se, uz aktualni sat, vijećnici uputili niz pitanja načelniku, a našlo se i 10 točaka koje je predložio općinski načelnik.

Najviše rasprave bilo je o novim odlukama koje proizlaze iz zadnjeg donesenog Zakona o komunalnom gospodarstvu prošle godine, koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine te je s time u skladu, u godini dana trebalo uskladiti niz odluka na nižoj razini, tj. razini JLS, a posebno novu Odluku o komunalnim djelatnostima i Odluku o komunalnom redu.

Tako je došlo do proširenja novim djelatnostima kojima će se baviti općinski komunalni pogon, kao i oni kojima će se kroz ugovor ili koncesije dodijeliti, tj. gospodarskim subjektima na provođenje niz djelatnosti u našoj općini Rešetari. Odluka o komunalnom redu donijela je nova pravila za građenje, kao i sve u prostoru, kako bi općina bila uređenija i ljepša te kaznene odredbe za one koji se ne pridržavaju reda i pravila, te poslove komunalnog redarstva uz nove kaznene odredbe.


Ono što posebno valja izdvojiti iz ove sjednice jest Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina. Ovu Odluku Općine Rešetari je bilo obavezno donijeti temeljem novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu i novog Pravilnika o agrotehničkim mjerama. Njima je određeno da Općinsko vijeće mora propisati mjere uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina, a to podrazumijeva i održavanje živica i međa, poljoprivrednih putova i čišćenje vlasnika njiva uz njih, svega raslinja i drveća što zatvara svjetlost na poljoprivrednim putovima, kanalima, oborinskim vodama, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica i zapuštenih poljoprivrednih površina.

Zakon je definirao da uz poljoprivrednu inspekciju, nadzor nad provođenjem ovih mjera obavlja poljoprivredni redar. Obaveza zapošljavanja poljoprivrednog redara imaju svi gradovi i općine pa tako i Općina Rešetari. Slijedom zakonskih odredbi, poljoprivredni redar bit će ovlašten za izdavanje rješenja kojim će građanima i pravnim osobama narediti da očiste i urede zapuštene i neodržavane površine u svom vlasništvu ili posjedu.

S obzirom na to da svjedočimo činjenici da građani masovno ne održavaju svoje površine i prave se da im to nije obaveza, zapošljavanjem poljoprivrednog redara ubuduće bi ovakvoj praksi dobrim dijelom trebalo odzvoniti. To više što je zakonom određeno da žalba protiv rješenja poljoprivrednog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

Ukoliko vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta ipak ne provede naređene mjere, u tom slučaju Općina će angažirati izvršitelja koji će zapuštene površine očistiti i urediti te račun za to ispostaviti vlasniku/posjedniku.
U prijelaznom periodu do zapošljavanja poljoprivrednog redara u Općini Rešetari poslove iz njegova djelokruga obavljat će komunalni redar.

U nastavku sjednice vijećnici su donijeli i nekoliko drugih novih odluka koje uređuju komunalno djelovanje na području općine i to; Odluku o komunalnom redu, Odluku o davanju na korištenje i u zakup javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine Rešetari, zatim Odluku o uvjetima i naknadama za postavljanje reklamnih predmeta i Odluku o odori, iskaznici i oznaci komunalnog redara.

Na inicijativu načelnika općine predstavničko tijelo je imenovalo i članove povjerenstva za pomoć u izradi Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Rešetari i rješavanju ukupne problematike demografskog stanja na području Općine Rešetari, ne sagledavajući ukupne probleme kao socijalni problem već kao integralni dio ukupnog društvenog i gospodarskog razvoja svih gospodarskih i društvenih djelatnosti u prostoru općine i svih naselja. Željeni demografski ciljevi ne mogu se rješavati i ostvarivati povremeno već trebaju biti rezultat kontinuiranog planiranja uz angažiranje konkretnih financijskih sredstava koje će općina planirati u svom Proračunu, kao i država u svom. Ovaj program planirat će se stručno i ciljano te će biti u javnoj proceduri u kojoj će i građani moći sudjelovati kroz predlaganje ideja što učiniti kako bi mladi ostajali i živjeli na području Općine Rešetari te koji su prioriteti svima koji žele živjeti u općini Rešetari.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...