za baner video

 

Uvođenje poreza na nekretnine - OBAVIJEST I POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA obveznicima POREZA NA NEKRETNINE

porez-na-nekretnine-rubrikaTemeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine", broj 115/16), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave pa tako i Općina Rešetari, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Od 01. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine te se ukida komunalna naknada.

Obavještavaju se porezni obveznici:

• da je predmet oporezivanja nekretnina (bez obzira da li je legalizirana ili ne i bez obzira da li je u zoni ili izvan građevinske zone),

da se nekretninom smatra:

- stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje (vikendice),
- poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
- garažni prostor,

1. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/prostorije, ljetne kuhinje, zimski vrtovi podrumi, tavani, skladišta, tj. svi prateći objekti koji su povezani sa stambenim ili poslovnim prostorom) ,

1. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja(zapušteni hoteli, izgrađeni objekti bez poslovanja ili u izvedbi npr.roh-bau)

2. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

3. neizgrađeno građevinsko zemljište - ako se nalazi unutar građevinskog područja a za koje je izdan akt o građenju. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje.

da se ne smatraju nekretninama – kao predmetom oporezivanja:

- gospodarske zgrade – nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a nemaju namjenu – smještaj oruđa, smještaj stoke, pod uvjetom da nisu u djelatnosti (poslovni prostor),

- privremene građevine,

- opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura,

- da je porezni obveznik VLASNIK-SUVLASNIK nekretnine kao samostalni posjednik.

Samo u iznimnim situacijama porezni obveznik može biti nesamostalni posjednik, odnosno korisnik nekretnine. Ako je vlasnik poreznu obvezu pravnim poslom - ugovorom prenio na nesamostalnog posjednika - korisnika nekretnine primjenom članka 51. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima vlasnik solidarno jamči za naplatu poreza. Navedeno znači da će vlasnik, ako korisnik nekretnine ne plati porez morati platiti dug korisnika. Da se porez na nekretnine ne plaća na nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, na neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, na sakralne objekte u dijelu u kojem se obavljaju vjerski obredi,

• da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,

• da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),

• da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,

• da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu). Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo na nekretnini.

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba popunjene obrasce s obje strane potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni žigom pravne osobe.

Molimo građane i pravne osobe da zbog velikog broja obveznika i količine podataka s popunjavanjem i dostavom obrasca/obrazaca ne čekaju krajnji, zakonom propisan rok dostave podataka.

Građani ili pravne osobe koje imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Općine Rešetari za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika potrebno je uz popunjen/e i potpisan/e obrazac/obrasce dostaviti i Ugovor iz kojeg je vidljivo da je plaćanje porezne obveze za nekretninu prenijeto na korisnika nekretnine.

Napominjemo da je člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do zakonom propisanog roka (31. listopada 2017. godine), ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Rešetari dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina Rešetari s najvišim koeficijentima utvrđenima za stanje i dob nekretnine.

Molimo građane i pravne osobe da najkasnije da 31. listopada 2017. godine dostave podatke o poreznim obveznicima i nekretnini na priloženim obrascima (posebno za svaku nekretninu) osobno ili putem pošte na adresu Općina Rešetari, V. Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška ili skenirane na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sve informacije vezane za porez na nekretnine kao i pomoć pri ispunjavanju obrazaca možete dobiti u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Rešetari, V. Nazora 30, Rešetari ili na telefon 035/367-296.

Općina Rešetari

 

POREZ NA NEKRETNINE: Poziv građanima - do 31. 10. 2017. obavezno dostavite podatke o svojim nekretninama

 

POVEZANI DOKUMENTI

• Što sve treba znati o porezu na nekretnine (docx)

• Što sve treba znati o porezu na nekretnine (pdf)


• Stambeni prostor obrazac PNE (docx)

• Stambeni prostor obrazac PNE (pdf)


• Poslovni prostor obrazac PNE (docx)

• Poslovni prostor obrazac PNE (pdf)


• Neizgrađeno građevinsko zemljište obrazac PNE (docx)

• Neizgrađeno građevinsko zemljište obrazac PNE (pdf)


• Aplikacija PNE

 

TEMELJNI AKTI


• ZAKON O LOKALNIM POREZIMA

• ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA

 

PITANJA I ODGOVORI

1.Što se mijenja u oporezivanju nekretnina?

Od 1. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine koji će zamijeniti postojeću komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na kuće za odmor.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedeni još koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine.

 

2. Što je predmet oporezivanja?

Predmet oporezivanja je nekretnina, a nekretninom se smatra:
• stambeni prostor - za trajno i povremeno stanovanje,
• poslovni prostor - prema stvarnoj djelatnosti,
• garažni prostor,
• drugi pomoćni prostori - podrumi, tavani, ljetne kuhinje, skladišta, tj. svi prateći objekti koji su povezani sa stambenim ili poslovnim prostorom,
• ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori koji se mogu smatrati uporabnom cjelinom te za sad nemaju namjenu (npr. ROH BAU prostori),
• građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i
• neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,

Stambeni prostor za povremeno stanovanje čini svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski (kuće za odmor, nekretnine za iznajmljivanje...).

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje.

Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te sakralne objekte, i to samo u dijelu u kojem se obavljaju vjerski obredi.

 

3. Tko je obveznik plaćanja poreza?

Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine).

Porezni obveznik je i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom (ugovorom) prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada, županije ili Republike Hrvatske, također ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat. Ako porezni obveznik nije poznat (napuštene nekretnine), sama nekretnina postaje obveznik poreza.

Ako je porezna obveza pravnim poslom – ugovorom prenesena na nesamostalnog posjednika, sukladno članku 51. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima, vlasnik solidarno jamči za naplatu poreza.

 

4. Kako se izračunava porezna obveza?

Porezna obveza obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te na stvarnu površinu zemljišta.

Godišnji iznos poreza po kvadratnom metru obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd).

 

5. Kako se određuju parametri za izračun poreza?

Zakonom o lokalnim porezima definirani su pojedini koeficijenti i raspon njihovih vrijednosti, a svaka općina unutar zakonskih okvira do 30. studenog 2017. godine treba donijeti odluke o vrijednosti boda, područjima zona, koeficijentima i rokovima plaćanja. Koeficijent zone ovisi o lokaciji nekretnine odnosno pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenoga područja. Zakonom je određeno da je najviši koeficijent 1,0, a odnosi se na nekretnine u prvoj zoni Općina.

Koeficijent namjene ovisi o vrsti nekretnine. Zakonom je određeno da je za stambeni prostor koji služi za trajno stanovanje te za garažni prostor i druge pomoćne prostorije koeficijent 1,0. Za ostale prostore zakonom je predviđen široki raspon koeficijenata. Tako za stambeni prostor koji ne služi za trajno stanovanje (kuće za odmor, prazni stanovi) te za stambeni prostor koji služi građanima za iznajmljivanje koeficijent može biti od 1,0 do 6,0, a za poslovne prostore od 1,0 do 10,0.

Koeficijent stanja kreće se od 0,8 do 1,2 pri čemu se koeficijent 0,8 odnosi na prostore koji nisu prikladni za uporabu, koeficijent 1,0 za prostore koji su prikladni za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koeficijent 1,2 za prostore koji su prikladni za uporabu i raspolažu dodatnim sadržajima (bazeni, saune, sportski tereni...).

Koeficijent dobi ovisi o godini izgradnje. Zakonom je određeno da je za nekretnine izgrađene do 1940. godine koeficijent 0,8, za nekretnine izgrađene od 1941. do 1970. godine 0,9, za nekretnine izgrađene od 1971. do 1987. godine 1,0, za nekretnine izgrađene od 1988. do 2005. godine 1,1 te za nekretnine izgrađene od 2006. godine i dalje 1,2. Ako je na nekretninama izvedena rekonstrukcija sukladno propisima o gradnji, koeficijent dobi utvrđuje se prema razdoblju rekonstrukcije (rekonstrukcija je izvedba građevinskih radova na postojećoj građevini kojima se mijenja površina građevine - dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine...)

 

6. Koje podatke trebate dostaviti?

Jedinice lokalne samouprave su obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine. U tu svrhu potrebno je popuniti sve podatke na priloženim obrascima, te ih dostaviti na način opisan u dopisu.

Rok za dostavu podataka je 31. listopada 2017. godine.

 

7. Kada stiže porezno rješenje i koliko dugo je na snazi?

Na temelju prikupljenih podataka Općina Rešetari donosi porezno rješenje kojim se utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po kvadratnom metru obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze.

Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.

 

8. Više informacija:

Popunjene obrasce (posebno za svaku nekretninu) možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Općina Rešetari, V. Nazora 30, Rešetari, 34000 Nova Gradiška ili skenirane na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sve informacije vezane za porez na nekretnine kao i pomoć pri ispunjavanju obrazaca možete dobiti na adresi Jedinstvenog upravnog odijela Općine Rešetari, V. Nazora 30, Rešetari i na telefon 035/367-296.

 

 

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...