panorama-23-e1385481366558Obavještavamo sve mještane svih naselja da je Vlada RH dana 30. srpnja 2015. godine donijela Odluku o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i naredbu o ažuriranju podataka o obvezama plaćanja komunalne naknade. Odluka se nalazi na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Shodno izrečenom slijediti će u idućem periodu popis svih objekata, kao i vikendica koje su izgrađene van građevinskog područja, te poslovnih subjekata kao i crkvenih objekata. Stoga se pozivaju građani na suradnju, unaprijed se zahvaljujemo.

Ministarstvo financija i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja su zaduženi za praćenje ulaznih aktivnosti, te će donositi upute za provedbu i rad.

DSC01174Općinski načelnik upriličio je susret sa novim župnikom župe „Krista Kralja" Rešetari vlč. Josipa Bogovića po odlasku bivšeg župnika vlč. Luke Slobođanca u mirovinu nakon 39 godina svoga služenja u župi Rešetari.

Vlč. Josip Bogović do sada je vodio Župu u Lipovljanima, smještenu u Sisačko-moslavačkoj županiji, a ove godine slavi i 25 godina svoje službe od zaređenja za svećenika.

Na susretu dobrodošlice prisustvovali su ravnatelji dječjeg vrtića i osnovne škole, predsjednici mjesnih odbora Rešetari i Bukovica te udruge koje rade i djeluju na području mjesta Rešetari.

Zaželjevši vlč. Bogoviću dobrodošlicu u Rešetare i župu, svi skupa ponudili su svu potrebnu pomoć kako općine Rešetari, tako i svih općinskih službi i institucija, tijekom duhovnog rada u župi Krista Kralja u Rešetarima.

Pri ovome zajedničkom susretu, već su dogovorene i određene aktivnosti svih u suradnji sa novim župnikom.

opcina-zgrada-novaRadi ažuriranja baze podataka, a uvidom u netočnost podataka te daljnjeg pružanja što kvalitetnije usluge i suradnje molimo Vas da nas prilikom useljenja u novi prostor ili nasljedstva te svake promjene korisnika/obveznika izvijestite o istome.

Dokumentacija temeljem koje se ažurira baza obveznika/korisnika za obračun naknada je sljedeća:
- Kupoprodajni ugovor
- Darovni ugovor
- Rješenje o nasljeđivanju
- Rješenje o povratu imovine
- Vlasnički list (z.k. izvadak)
- Ugovori o dosmrtnom uzdržavanju
- Ugovor o doživotnom uzdržavanju
- Rješenje o podjeli imovine
- Ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice
- Pisani zahtjev za promjenu adrese dostave pismena
- Sudska rješenje
- Presude sudova
- Ugovori o zakupu
- Ugovore o najmu
- Zapisnik o primopredaji i dr.

opcina-zgradaOpćina Rešetari 21.kolovoza 2015. godine dostavila je projektni prijedloga Sanacije odlagališta neopasnog otpada u Rešetarima u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, koja će se financirati kroz Operativni program zaštite okoliša 2007.-2013., u okviru Prioritetne osi 1- Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom, Mjere 1.2. Sanacija lokacije visoko onečišćenih otpadom.

Cilj ovog projekta je osigurati kvalitetno prijavljeni projekt za indikativno financiranje maksimalnog doprinosa EU u ukupnom iznosu sredstava 85%, ukupno prihvatljivih troškova u iznosu 18.700.000,00 kn iz Kohezijskog fonda, te nacionalnog sufinanciranja 15% u iznosu od 3.300.000,00 kn.

Budući da je jedinica lokalne samouprave Općina Rešetari odgovorna za sanaciju odlagališta Rešetari, ista će danas jasno i nedvosmisleno dokazati usklađenost projekata s ciljevima OPZO-a, te dati pozitivno mišljenje za raspisivanje javne nabave.

zakonoudrugamaU Narodnim novinama 32/2015 od 20 ožujka 2015. objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga HTTP://NARODNENOVINE.NN.HR/CLANCI/SLUZBENI/2015_03_32_663.HTML.

Zakon o udrugama (NN  74/2014 HTTP://NARODNENOVINE.NN.HR/CLANCI/SLUZBENI/2014_06_74_1390.HTML, te Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015 HTTP://NARODNE-NOVINE.NN.HR/CLANCI/SLUZBENI/2015_03_26_546.HTML) govori o načinu poslovanja i postupanja te je potrebito daljnje radnje glede istog uskladiti.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...