ŽUC BPŽ provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – Gradnja dionice na županijskoj cesti Ž4159 (Brđani-Ž4158)

zucŽupanijska uprava za ceste Brodsko posavske – županije provodi otvoreni postupak javne nabave radova gdje je predmet nabave gradnja dionice na županijskoj cesti Ž4159 (Brđani-Ž4158).

Predmet zahvata je izgradnja cestovnog kolnika između naselja Brđani i županijske ceste Ž4158.

Ukupna dužina prometnice iznosi 953,22 m i širine cca 3,80 m sa cestovnim jarcima i cestovnim propustima na kolnim ulazima. Na predmetnoj prometnici postaviti će se novi nosivi sloj od nevezanog drobljenog kamenog materijala 0/63 mm u debljini od 40 cm sa kontinuiranim procjednicama debljine 10 cm. Nakon toga asfaltni kolnički zastor izvodi se sa nosivohabajućim asfaltom u jednom sloju sa AC16 surf 50/70 AG4 M4 u debljini od d=7 cm namijenjenim za lako prometno opterećenje. Po dovršetku nasipa i kolničke konstrukcije potrebno je izvesti humusirane bankine u širini od 1,0 odnosno 1,2 m sa minimalnim poprečnim padom od 4,0 %.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je 31.03.2021. godine objavio Dokumentaciju o nabavi na EOJN RH sa svim prilozima.


Svi zainteresirani subjekti mogu svoju ponudu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH. Ponuditelji kreiraju ponudu u sustavu EOJN RH koja sadrži slijedeće: popunjen ponudbeni list kreiran od strane EOJN RH, uključujući uvez ponude; popunjen troškovnik; popunjen espd obrazac; jamstvo za ozbiljnost ponude – izvornik, papirnati dio ponude; Izjava o duljini jamstva i ostalo traženo dokumentacijom o nabavi.

Ponuditelj svoju elektroničku ponudu može dostaviti, predajom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, najkasnije do 27. travnja 2021. godine do 10:00 sati kada će ujedno započeti i javno otvaranje ponuda.

Javno otvaranje ponuda provesti će se na adresi: Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije, I. G. Kovačića 58, Slavonski Brod.

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...