za baner video

 

Javni natječaj za prodaju šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 8. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 3/16 i 4/17), Odluke o visini početne cijene zemljišta na području Općine Rešetari, Odluke o prodaji šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 4/22) i članka 48. Statuta Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 1/18, 1/20 i 1/21) općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari

 

 1. PREDMET PRODAJE I UVJETI NATJEČAJA

Prodaju se nekretnine u k.o. Rešetari u vlasništvu Općine Rešetari:

Redni broj

 

Katastarska općina

Kat. čestica

broj

Površina

(m²)

Način upotrebe

Vlasnik

1.

Rešetari

1463/1

8339 m²

Bunjevci-šuma

Općina Rešetari

2.

Rešetari

1145

2024 m²

Bunjevci-šuma

Općina Rešetari

3.

Rešetari

1144

2696 m²

Bunjevci-šuma

Općina Rešetari

4.

Rešetari

1141

1527 m²

Bunjevci-šuma

Općina Rešetari

5.

Rešetari

1149

648 m²

Bunjevci-šuma

Općina Rešetari

6.

Rešetari

1146/1

12092 m²

Bunjevci-šuma

Općina Rešetari

7.

Rešetari

1463/3

2556 m²

Bunjevci-šuma

Općina Rešetari

8.

Rešetari

1146/2

857 m²

Bunjevci-šuma

Općina Rešetari

9.

Rešetari

1467

355 m²

Lipik-šuma

Općina Rešetari

10.

Rešetari

1465

699 m²

Lipik-šuma

Općina Rešetari

11.

Rešetari

1652

792 m²

Lipik-šuma

Općina Rešetari

12.

Rešetari

1665

12 397 m²

Lipik-šuma

Općina Rešetari

13.

Rešetari

1643

4332 m²

Lipik-šuma

Općina Rešetari

14.

Rešetari

1641

2444 m²

Lipik-šuma

Općina Rešetari

15.

Rešetari

2119

2332 m²

Pustarci-šuma

Općina Rešetari

16.

Rešetari

2058

1397 m²

Pustarci-šuma

Općina Rešetari

17.

Rešetari

2326/2

381 m²

Pustarci-šuma

Općina Rešetari

18.

Rešetari

2059

1304 m²

Pustarci-šuma

Općina Rešetari

19.

Rešetari

2046

4337 m²

Pustarci-šuma

Općina Rešetari

20.

Rešetari

967

5810 m²

Starac-šuma

Općina Rešetari

21.

Rešetari

958/1

2462 m²

Starac-šuma

Općina Rešetari

22.

Rešetari

698/1

1306 m²

Starac-šuma

Općina Rešetari

23.

Rešetari

717

2290 m²

Starac-šuma

Općina Rešetari

24.

Rešetari

1284

9544 m²

Opođe-šuma

Općina Rešetari

25.

Rešetari

1446

2212 m²

Opođe-šuma

Općina Rešetari

26.

Rešetari

1459

388 m²

Opođe-šuma

Općina Rešetari

27.

Rešetari

1286

3289 m²

Opođe-šuma

Općina Rešetari

28.

Rešetari

1280

867 m²

Opođe-šuma

Općina Rešetari

29.

Rešetari

2378

2718 m²

Didovci-šuma

Općina Rešetari

30.

Rešetari

2371

4378 m²

Didovci-šuma

Općina Rešetari

31.

Rešetari

3438

6998 m²

Ruđinke-šuma

Općina Rešetari

32.

Rešetari

805

10 083 m²

Lanišće-šuma

Općina Rešetari

33.

Rešetari

380

4583 m²

Krušćice-šuma

Općina Rešetari

34.

Rešetari

916/8

1373 m²

Drvenjaci-šuma

Općina Rešetari

35.

Rešetari

2752

1695 m²

Raškovica-šuma

Općina Rešetari

36.

Rešetari

265/4

2177 m²

Golo brdo-šuma

Općina Rešetari

37.

Rešetari

265/1

5001 m²

Golo brdo-šuma

Općina Rešetari

38.

Rešetari

269

7005 m²

Golo brdo-šuma

Općina Rešetari

39.

Rešetari

276/1

55901 m²

Golo brdo-šuma

Općina Rešetari

40.

Rešetari

276/2

66 m²

Golo brdo-šuma

Općina Rešetari

41.

Rešetari

274

4942 m²

Golo brdo-šuma

Općina Rešetari

42.

Rešetari

13/1

61719 m²

Bareške-šuma

Općina Rešetari

43.

Rešetari

13/2

33 m²

Bareške-šuma

Općina Rešetari

44.

Rešetari

28/1

25579 m²

Bareške-šuma

Općina Rešetari

45.

Rešetari

28/2

94 m²

Bareške-šuma

Općina Rešetari

46.

Rešetari

264

566 m²

Golo brdo-šuma

Općina Rešetari

47.

Rešetari

577/1

439830 m²

Bukvik-šuma

Općina Rešetari

Ukupno

   

724418 m²

   

Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu „viđeno-kupljeno“ i prodaju se u cijelosti (skupni predmet prodaje).

Početna vrijednost nekretnina utvrđena je nalazom i mišljenjem stalnog sudskog vještaka za šumarstvo i lovstvo, procjenu šuma.

Prema procjeni sudskog vještaka tržišna vrijednost predmeta prodaje iznosi 4.796.901,68 HRK (slovima: četiri milijuna sedamsto devedeset šest tisuća devetsto jednu kunu i šezdeset osam lipa) bez PDV-a.

Početna vrijednost za nadmetanje iznosi 4.796.901,68 HRK.

Osim isplate kupoprodajne cijene kupac je obvezan podmiriti troškove procjene, ugovaranja i zemljišnoknjižne provedbe i troškove objave natječaja.

 1. JAMČEVINA

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne vrijednosti za nadmetanje.

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Rešetari IBAN: HR 8423600001837200004, Model HR 68, Poziv na broj primatelja: 7757 – OIB sa svrhom uplate: „Jamčevina prema natječaju za prodaju šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari“.

Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu.

Ponuditelju koji nije odabran za sklapanje ugovora jamčevina će biti vraćena, na račun s kojeg je jamčevina uplaćena u roku 15 dana.

U slučaju odustanka od sklapanja ugovora ponuditelj gubi pravo na jamčevinu.

Poreze povezene s kupoprodajom nekretnina plaća kupac.

 • PRAVILA I POSTUPAK PROVOĐENJA NATJEČAJA

 

Natječaj za prodaju nekretnina iz točke I. ovog natječaja provodi se javnim prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak prikupljanja i obrade ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Rešetari, a obavijest o natječaju objavit će se u Jutarnjem listu i Narodnim novinama.

Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe koje prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnima pravima mogu stjecati nekretnine u Republici Hrvatskoj.

Pisana ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

  • za fizičke osobe: ime i prezime, OIB, prebivalište,
  • za pravnu osobu: naziv, OIB i sjedište, odgovorna osoba-zakonski zastupnik
  • ponuđenu cijenu u HRK (brojkom i slovima)
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • naziv banke i IBAN za povrat jamčevine

 

Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan priložiti:

  • za fizičku osobu: presliku osobne iskaznice
  • za pravnu osobu: izvod iz sudskog registra ili drugog javnog očevidnika
  • potvrdu o nepostojanju poreznog duga (ne starija od 8 dana)

Pisane ponude, uz priložene dokaze, dostavljaju se preporučeno s povratnicom na adresu:

OPĆINA REŠETARI, Vladimira Nazora 30, 35403 REŠETARI

s naznakom

„NATJEČAJ ZA PRODAJU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA I DRVNE MASE NA PANJU NA ČESTICAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE REŠETARI - NE OTVARAJ“.

Rok za podnošenje ponuda je petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Rešetari te objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u dnevnom listu i Narodnim novinama.

Nepotpune, neuredne i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje pisanih ponuda održati će se dana 17. kolovoza 2022. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najviše ponuđenom cijenom.

Ponuđena cijena ne može biti niža od početne vrijednosti.

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju i prodaji nekretnina dostavlja se svim ponuditeljima.

Ugovor o kupoprodaji nekretnina sklopit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Prijenos prava vlasništva odgađa se do dana isplate kupoprodajne cijene.

Sve do zaključenja ugovora o kupoprodaji prodavatelj zadržava pravo poništiti natječaj u cijelosti ili odustati od prodaje bez posebnog obrazloženja i obeštećenja ponuditelja.

KLASA: 321-01/22-01/02

URBROJ: 2178-18-01/01-22-1

Rešetari, 20. srpnja 2022. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zlatko Aga

 

  Javni natječaj za prodaju šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari.pdf

Rešetari - Karte šume.pdf

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...