za baner video

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari

                                                  

          REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

           OPĆINA REŠETARI

         OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-07/22-01/01

URBROJ: 2178-18-01/01-22-1

Rešetari, 20. srpnja 2022. godine

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 8. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Rešetari (˝Službeni glasnik Općine Rešetari broj 3/16, 4/17), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari putem javnog natječaja (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 3/22) i članka 48. Statuta Općine Rešetari Općinski načelnik Općine Rešetari raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari

 1. PREDMET I UVJETI NATJEČAJA

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari raspisuje se za nekretnine na području Općine Rešetari pod uvjetima kako slijedi:

RB

Katastarska čestica

K.O.

Površina  u m2

Mjesto nekretnine

Opis

Početna cijena  u kunama

Jamčevina  u kunama

1.

2007/2

Rešetari

464

Rešetari

Oranica Pustarci iznad kuće Milana Palijana ul V.Nazora

17.400,00 kn

1.740,00 kn

2.

2026

Rešetari

1347

Pustarci- pašnjak u Rešetarima

Općina je suvlasnik

500,00 kn

50,00 kn

3.

2018

Rešetari

386

Pustarci –voćnjak u Rešetarima

Općina je suvlasnik

300,00 kn

30,00 kn

4.

2088

Rešetari

1543

Pustarci- voćnjak- vinograd u Rešetarima

 

600,00 kn

60,00 kn

5.

501/1

Adžamovci

2.075

Oranica drum u Bereci

Zemljište

Oranica izvan građevinskog uz poljski put pokraj kuće Domazetović  Milana

3.000,00 kn

300,00 kn

6.

501/2

Adžamovci

2.072

Oranica drum u Bereci

Zemljište

Oranica izvan građevinskog uz poljski put pokraj kuće Domazetović  Milana

3.000,00 kn

300,00 kn

7.

255/1

Adžamovci

1.714

Voćnjak kod kuće u mjesnoj rudini

ispod podkućnice  Grgić Mandice

2.500,00 kn

250,00 kn

8.

254/3

Adžamovci

1.728

Oranica u mjesnoj rudini

Ispod potkućnice Mandice Grgić

2.500,00 kn

250,00 kn

9.

65/1A

Drežnik

205

Zemljište

Voćnjak u selu

Zemljište u selu u ul. K.Tomislava u građevinskom području-suvlasništvo Zdravko Akmačić

2.600,00 kn

260,00 kn

10.

67/1A

Drežnik

378

Kuća i dvorište

Zemljište  i kuća u  selu u ul.K.Tomislava u građevinskom području-suvlasništvo Zdravko Akmačić

5.200,00 kn

520,00 kn

11.

129

Drežnik

457

Zemljište

Kuća i dvor

Zemljište i kuća u selu ul.A.Starčevića u građevinskom području

Suvlasništvo Općina Rešetari

1.400,00 kn

140,00 kn

12.

130/1

Drežnik

547

Zemljište

u selu - vožnjak

Zemljište u selu izvan građevinskog područja

Suvlasništvo Općina Rešetari

1.700,00 kn

170,00 kn

13.

211/4

Drežnik

1.403

Zemljište

Vrt u Farkašu

Vrt u Farkašu izvan građevinskog područja

19.300,00 kn

1.930,00 kn

14.

82/2

Drežnik

504

Zemljište-

pašnjak

Zemljište

Mjesna rudina unutar građevinskog područja-put u ul. Z. Fran

11.300,00 kn

1.130,00 kn

15.

334

Gunjavci

1.007

Zemljište

U mjesnoj rudini

Zemljište

Kod stadiona  u Gunjavcima unutar građevinskog područja

14.300,00 kn

1.430,00 kn

16.

220/3

Gunjavci

820

Zemljište

Voćnjak  u mjesnoj rudini

Zemljište vrt u mjesnoj rudini u ul. B. Jelačića u građevinskom području

11.900,00 kn

1.190,00 kn

17.

220/4

Gunjavci

820

Zemljište

Voćnjak  u mjesnoj rudini

Zemljište vrt u mjesnoj rudini u ul. B. Jelačića u građevinskom području

11.900,00 kn

1.190,00 kn

18.

324/2B

Gunjavci

1.683

Zemljište livada

Zemljište

Livada  u Skočini izvan građevinskog područja

2.500,00 kn

250,00 kn

19.

974

Gunjavci

198

Zemljište u selu-kuća

Zemljište u selu kuća, suvlasništvo, ul. Sv. Đurđa unutar građevinskog područja

1.000,00 kn

100,00 kn

20.

466/1

Gunjavci

295

pašnjak

Zemljište u selu, ul. Hr. branitelja u građevinskom području

7.500,00 kn

750,00 kn

21.

223/3

Gunjavci

522

Podkućnica

Pok. prof. Dautović

14.100,00 kn

1.410,00 kn

22.

1K/2

Gunjavci

583

Dvorište u mjesnoj Rudini

Kuća pokojnog prof. Dautović

75.000,00 kn

7.500,00 kn

23.

345

Brđani

5.302

zemljište

zemljište

5.900,00 kn

590,00 kn

Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu „viđeno-kupljeno“.

Početna vrijednost nekretnina utvrđena je nalazom i mišljenjem stalnog sudskog vještaka Igora Babića dipl. inž. građ.

Osim isplate kupoprodajne cijene kupac je obvezan podmiriti troškove procjene, ugovaranja i zemljišnoknjižne provedbe i troškove objave natječaja.

 1. JAMČEVINA

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne vrijednosti za nadmetanje.

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Rešetari IBAN: HR 8423600001837200004, Model HR 68, Poziv na broj primatelja: 7757 – OIB sa svrhom uplate: „Jamčevina prema natječaju za kupnju nekretninu (navesti k.č.br i k.o.) u vlasništvu Općine Rešetari“.

Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu.

Ponuditelju koji nije odabran za sklapanje ugovora jamčevina će biti vraćena, na račun s kojeg je jamčevina uplaćena u roku 15 dana.

U slučaju odustanka od sklapanja ugovora ponuditelj gubi pravo na jamčevinu.

Poreze povezene s kupoprodajom nekretnina plaća kupac.

 • PRAVILA I POSTUPAK PROVOĐENJA NATJEČAJA

 

Natječaj za prodaju nekretnina iz točke I. ovog natječaja provodi se prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak prikupljanja i obrade ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Rešetari, a obavijest o natječaju objavit će se u Jutarnjem listu i Narodnim novinama.

Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe koje prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnima pravima mogu stjecati nekretnine u Republici Hrvatskoj.

Pisana ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

  • za fizičke osobe: ime i prezime, OIB, prebivalište,
  • za pravnu osobu: naziv, OIB i sjedište, odgovorna osoba-zakonski zastupnik
  • ponuđenu cijenu u HRK (brojkom i slovima)
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • naziv banke i IBAN za povrat jamčevine

Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan priložiti:

  • za fizičku osobu: presliku osobne iskaznice
  • za pravnu osobu: izvod iz sudskog registra ili drugog javnog očevidnika
  • potvrdu o nepostojanju poreznog duga (ne starija od 8 dana)

Pisane ponude, uz priložene dokaze, dostavljaju se preporučeno s povratnicom na adresu:

OPĆINA REŠETARI, Vladimira Nazora 30, 35403 REŠETARI

s naznakom

„NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE REŠETARI - NE OTVARAJ“.

Rok za podnošenje ponuda je petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Rešetari te objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u dnevnom listu i Narodnim novinama.

Nepotpune, neuredne i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje pisanih ponuda održati će se dana 18. kolovoza 2022. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najviše ponuđenom cijenom.

Ponuđena cijena ne može biti niža od početne vrijednosti.

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju i prodaji nekretnina dostavlja se svim ponuditeljima.

Ugovor o kupoprodaji nekretnina sklopit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Prijenos prava vlasništva odgađa se do dana isplate kupoprodajne cijene.

Sve do zaključenja ugovora o kupoprodaji prodavatelj zadržava pravo poništiti natječaj u cijelosti ili odustati od prodaje bez posebnog obrazloženja i obeštećenja ponuditelja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zlatko Aga

 

  Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari.pdf

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...