za baner video

 

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi - „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“

KLASA: 112-01/23-01/02

URBROJ: 2178-18-02/01-23-1

Rešetari, 8.3.2023.

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi - Program zapošljavanja žena – faza III“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.16.0295 Općina Rešetari, raspisuje

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi - „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“

 

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Općine Rešetari da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Rešetari za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta Zaželi

„Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ - potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju - RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

Zaželi – program zapošljavanja žena je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

 • Broj traženih osoba: 1 (jedna)
 • Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Rešetari
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Prijevoz na rad: u cijelosti
 • Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme.
 • Trajanje radnog odnosa: predviđeno trajanje radnog odnosa je 4 mjeseci

Ciljane skupine su: nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, pripadnice ostalih ranjivih skupina

Uvjeti:

 • Punoljetnost
 • Završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
 • Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju i to:

 1. Žene od 50 godina i više
 • osobna iskaznica
 1. Osobe s invaliditetom
 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 1. Žrtve trgovanja ljudima
 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja
 1. Žrtve obiteljskog nasilja
 • Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 1. Azilantice
 • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 1. Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 1. Liječene ovisnice
 • potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 1. Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 • potvrda o otpuštanju
 1. Pripadnice romske nacionalne manjine
 • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 1. Beskućnice
 • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrde pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
 1. Pripadnice ostalih ranjivih skupina
 • potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnicima ranjive skupine

Opis poslova:

 • rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl.),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te ostali svakodnevni poslovi po dogovoru s korisnikom ili voditeljem projekta

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. vlastoručno potpisana zamolba,
 2. vlastoručno potpisan životopis,
 3. preslika dokaza o završenoj školi,
 4. ispis staža iz E - knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. potvrda izdana od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva),
 6. preslika osobne iskaznice,
 7. podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću

Razina obrazovanja: Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Prijave se dostavljaju u roku osam  (8) dana od dana objave ovog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu       za zapošljavanje u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška s naznakom: „Za natječaj - Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ putem pošte (preporučeno) ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavom na natječaj smatra se da je kandidatkinja suglasna u svim uvjetima natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja.

Općina Rešetari zadržava pravo po ovom javnom pozivu pozvati sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovoga javnog poziva na testiranje i/ili intervju.

Sve informacije o Javnom pozivu, mogu se dobiti na telefon 035/367-296.

Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Općine Rešetari (www.resetari.hr).

Poslodavac: Općina Rešetari

Kontakt:

 • Osobni dolazak: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari
 • Pismena zamolba: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari
 • Telefon: 035/367-296

 

PROČELNICA

Monika Starčević

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi - „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...