za baner video

 

Javni poziv za ulaganje u zonu

JAVNI POZIV
ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ULAGANJE U PODUZETNIČKU ZONU REŠETARI 2
 

Temeljem članka 10. stavak 1. točka 3. i članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02 i 63/07) i članka 47. Statuta Općine Rešetari ( „Službeni glasnik“ 2/09) Načelnik Općine Rešetari dana 24. veljače 2012. godine donosi:

ODLUKU O OBJAVI JAVNOG POZIVA PODUZETNICIMA U SVRHU ISKAZIVANJA INTERESA ZA POSLOVANJE I ULAGANJE U PODUZETNIČKU ZONU REŠETARI 2

 Grafički prikaz PDF

1. OPĆI PODACI O PODUZETNIČKOJ ZONI REŠETARI 2

1.1. Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Rešetari („Službeni glasnik“ Općine Rešetari 4/11) donesena je Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Rešetari 2, gdje je ista označena oznakom 12 odnosno kao zona gospodarske proizvodno-poslovne namjene. Površinama proizvodno-poslovne namjene podrazumijevaju se one površine unutar kojih je moguće na jednoj građevnoj čestici zajedno s pomoćnim građevinama smjestiti građevinu proizvodne ili poslovne namjene. Ukupna površina poduzetničke zone Rešetari 2 je 64 000 m2, od čega će se u prvoj fazi realizirati zona na k.č. 2580 k.o. Rešetari površine 42 000 m2 (42 ha). Zona je smještena u neposrednoj blizini autoceste A-3 i državne ceste D-51 koja je povezana s poduzetničkom zonom glavnom mjesnom prometnicom. Uz poduzetničku zonu izgrađena je infrastruktura vodoopskrbe i energetike. Unutar zone moguće je formiranje više građevinskih parcela pri čemu je minimalna veličina površine 900 m2 dok se maksimalna veličina površine određuje ovisno o namjeni odnosno poslovnoj djelatnosti. Oblik i veličina građevinske čestice definirati će se lokacijskom dozvolom. Zona će biti opremljena objektima komunalne infrastrukture (prometnicama, javnom rasvjetom, vodovodnom mrežom, sustavom odvodnje, DTK i električnom energijom, odvodnjom oborinskih voda s površine prometnice) koji su trenutno u fazi projektiranja.

2. PREDMET JAVNOG POZIVA

2.1. U svrhu iskazivanja interesa i poduzetničkih potencijala upućuje se ovaj javni poziv svim poduzetnicima za dostavljanje ponuda (pisama namjere) za ulaganja u poduzetničku zonu.

2.2. Predmet ovog Javnog poziva jest prikupljanje pismenih ponuda (pisama namjere) za iskazivanje interesa poslovanja u poduzetničkoj zoni i to za:

- poslovanje u poduzetničkoj zoni nakon njezina dovršetka,
- sudjelovanje u izgradnji poduzetničke zone prema potrebi pravne/fizičke osobe za buduće poslovanje.

Izražavanje interesa na temelju ovog Javnog poziva u obliku dostavljanja ponude (pisma namjere) za poslovanje u poduzetničkoj zoni Rešetari 2 poduzetniku ne stvara obvezu. U slučaju iskazivanja interesa za sudjelovanjem u izgradnji poduzetničke zone prema potrebi pravne/fizičke osobe za buduće poslovanje moguće je uspostavljanje poslovnih odnosa s Općinom Rešetari temeljem potpisivanja ugovora o poslovnoj suradnji.

2.3. Odluka o poticanju ulaganja u poduzetništvo biti će primijenjena na sve zainteresirane poduzetnike koji namjeravaju poslovati i ulagati u poduzetničku zonu Rešetari 2, a poticajne mjere odnose se na:

1. jednokratno sufinanciranje komunalnog doprinosa
2. sufinanciranje dijela komunalne naknade u razdoblju do tri godine
3. oslobađanje plaćanja naknade za priključenje na vodovod i kanalizaciju
4. oslobađanje plaćanja poreza na tvrtku u prve dvije godine poslovanja
5. pomoć za stručnu izobrazbu ili prekvalifikaciju djelatnika
6. ostale poticajne mjere

Poduzetnička zona Rešetari 2 je poželjno mjesto za ulaganje iz više razloga:

- izrazito povoljan geo-prometni položaj: smještaj uz autocestu Zagreb – Beograd, blizina graničnog prijelaza Stara Gradiška (40 km), blizina graničnog prijelaza i Slobodne zone Slavonski Brod (50 km), blizina Zagreba (130 km)

- prirodni potencijali: očuvan okoliš s niskim stupnjem onečišćenja, bogatstvo poljoprivrednih i šumskih površina

- profesionalna potpora: Općina Rešetari investitoru će osigurati potporu i pomoć pri stručnoj izobrazbi i prekvalifikacijama djelatnika

3. OPĆI UVJETI PONUDITELJA

3.1. Na ovaj Javni poziv mogu se javiti sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske te sve pravne osobe koje imaju sjedište i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj. Ponuditelji su dužni dostaviti sljedeće:

- podatke o ponuditelju (ime, prezime i adresa odnosno naziv i sjedište),
- izvod iz sudskog registra o registraciji tvrtke ili rješenje iz obrtnog registra
- opis dosadašnjeg poslovanja tvrtke/obrta s odgovarajućim referencama.

Ponuda (pismo namjere) treba sadržavati sljedeće:

- veličinu potrebne građevinske parcele s prijedlogom načina korištenja
- namjenu odnosno djelatnost koja se namjerava obavljati
- kratak opis financijskog plana ulaganja
- kratak opis tehničkog plana ulaganja s rokovima realizacije projekta
- planirani broj novozaposlenih djelatnika
- potrebnu količinu pojedine vrste infrastrukture (za el. energiju – kw, za vodu – m3/h i dr.)

3.2. Sve poslovne ponude (pisma namjere) Općina Rešetari će razmotriti te uzeti u obzir ukoliko su prihvatljive. Prednost pri odabiru imati će ponude poduzetnika čije će programe Općina Rešetari ocijeniti prihvatljivima i deficitarnima te koje otvaraju mogućnosti zapošljavanja.

3.3. Sve ponude (pisma namjere) s prilozima dostaviti u pisanom obliku s naznakom „Ponuda za poduzetničku zonu Rešetari 2“ na adresu V. Nazora 30, 35403 Rešetari zaključno do 15. lipnja 2012. do 12,00 sati.

3.4. Osnovne informacije o lokaciji, prometnoj povezanosti i ostalim podacima o poduzetničkoj zoni Rešetari 2 mogu se dobiti na web stranicama Općine Rešetari (www.resetari.hr). Sve dodatne informacije u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Općini Rešetari.

3.5. Ovaj javni poziv služi prvenstveno za utvrđivanje iskazivanja interesa poduzetnika za poslovna ulaganja u poduzetničku zonu Rešetari 2 te ne obvezuje Općinu Rešetari osim u slučajevima zaključivanja naknadnih ugovora o poslovnoj suradnji.

Klasa: 302-01/12-01/1
Ur. broj: 2178/22-12-1

Rešetari, 24. 02. 2012.

Načelnik Općine Rešetari:

Zlatko Aga

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...