za baner video

 

Mjesni odbori

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja. Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja, te druga tijela određena u statutu općine.

Mjesni odbor ima predsjednika i vijeće mjesnog odbora na mandat od 4 godine.
Vijeće mjesnog odbora donosi:

• program rada mjesnog odbora
• poslovnik
• financijski plan
• godišnji obracun
• druge poslove određene zakonom i statutom

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za poslove iz svog djelokruga je odgovoran načelniku općine.

Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Poglavarstvo koje može raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono ucestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji cini određenu cjelinu (dio naselja). Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Djelokrug rada mjesnog odbora obuhvaća obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga opcine ili grada, koji su od neposrednog interesa za život i rad građana te sredine. Mjesni odbori imaju pravo predlagati mjere i akcije za unaprijeđenje rada komunalnih službi, vrtića, škola, domova zdravlja, kulturnih i športskih ustanova na svom području, a mogu utjecati i na radno vrijeme javnih službi i ugostiteljskih objekata, regulaciju prometa i dr.

Rad mjesnih odbora financira se proračunskim sredstvima općine, ovisno o povjerenim poslovima. Financijska sredstva koja mjesni odbori mogu imati na žiro-racunu osiguravaju se isključivo na ime povjerenih poslova. Mjesni odbori mogu ostvarivati financijska i druga materijalna dobra od pomoci i dotacija, ali samo u okviru djelokruga povjerenih poslova.

Članovi Vijeća mjesnih odbora biraju se prema pravilima koja vrijede za lokalne izbore, tj. sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Statutima ili statutarnim odlukama općinskih vijeća propisuje se nacin osnivanja i ovlasti tijela za raspisivanje i provedbu izbora, postupak kandidiranja i tijela za nadzor zakonitosti izbora.

 

Mjesni odbor Adžamovci

1. Davor Grgić   - predsjednik
2.
  Siniša Vuković
3.
  Ivan Dautović
4.
  Željko Deanović
5.
  Antun Gregorić
6.
  Tomislav Milak
7.
  Radovan Valentić
Mjesni odbor Brđani

1. Ivan Prša  - predsjednik
2. Ivanka Grgić
3. Ivica Grgić
4. Mladen Španić
5. Ivan Lukačević
   
Mjesni odbor Bukovica

1. Valentin Degiacinto - predsjednik
2. Zdravko Bartolović
3. Dragan Bartolović
4.
  Mladen Rossi
5.
  Ivan Bartolović
Mjesni odbor Drežnik

1. Marijan Ruškan - predsjednik
2. Ivan Vlaović
3. Stjepan Rakonić
4. Drago Vlaović
5. Stjepan Vlaović
6. Miljenko Milak
7. Branko Vukšić
   
Mjesni odbor Gunjavci

1. Miroslav Dautović, dipl.ing - predsjednik
2.
  Ivan Mikolčević
3.
  Matija Dautović
4.
  Jasminka Andrašić
5. Branko Akmačić
Mjesni odbor Zapolje

1. Željko Marinović - predsjednik
2. Kristina Bjelić
3. Jela Bizjak
4. Alen Relković
5. Ivan Špoljarić
 
Mjesni odbor Rešetari

1. Ivo Sedlaček  - predsjednik
2.
  Vladimir Majetić
3. Damir Hodak
4. Martina Lošćak
5. Tomislav Došlić
6.
  Ivan Paušić
7.
  Željko Brkić

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...