za baner video

 

Uvodni govor


Poštovani posjetitelji,

Osvrnuvši se na proteklih 20 godina od kada je formirana Općina Rešetari, nedvojbeno možemo ustvrditi da su učinjeni veliki pomaci u pravcu razvitka područja općine kao moderne ruralne sredine 21. stoljeća. Naša sadašnjost i budućnost određene su globalnim izazovima. Odgovor na njih je postojanje vlastite vizije jer onaj tko nema vlastite vizije svog razvoja postaje predmetom tuđih želja i interesa. Stoga, iako pred nama svakodnevno niču nove prepreke, naša misija i dalje ostaje nepromijenjena: graditi svoju budućnost u duhu naše bogate tradicije, istodobno nastojeći odgovoriti svim zahtjevima modernog doba, a u zalog generacijama koje tek dolaze. Ne želivši biti tek pasivni promatrači globalnih promjena, sama po sebi nametnula se i izrada službenih web stranica Općine Rešetari. Izradom istih, želja nam je prije svega promovirati našu općinu, prezentirati sve blagodati kojima obiluje, te iako na virtualan način, brojnim Reštarčanima diljem svijeta približiti kutak njihova rodnog ognjišta.

Međutim, u sveobuhvatnim procesima osuvremenjivanja, ne smijemo zanemariti niti ljudske vrijednosti koje u današnje vrijeme užurbanog načina života i svakodnevne strke za priskrbljivanjem materijalnih dobara, sve više bivaju zanemarene. U duhu kršćanske vjere u kojoj smo od pamtivijeka odgajani, nužno je i raditi na osnaživanju ljudskog duha.

U tom kontekstu, posebno bih se osvrnuo na činjenicu posljednjih godina prisutnu minorizaciju Domovinskog rata. Naime, u turbulentnim procesima pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i brojnim unutarnjim političkim previranjima, ne možemo ne oteti se dojmu da su hrvatskih branitelji i Domovinski rat stavljeni na margine vrijednosti našega društva. Iako smo u prošlosti nebrojeno puta bili podjarmljeni, 90-te godine prošloga stoljeća pamtićemo kao vrijeme kada se hrvatski puk uzdignuo i izvojevao najveličanstveniju pobjedu koja će ostati u zalog budućim generacijama, a to je sloboda hrvatskog naroda. Svoj obol toj pobjedi dala je i Općina Rešetari s čijeg područja su brojni naši mještani položili živote na oltar Domovine.

Stoga, naš zajednički cilj mora biti jasno izražen. I dalje stvarati, prosperirati na dobrobit svih nas, ali pri tome ne zanemarujući temelje na kojima smo gradili i postigli sve što danas sa ponosom ističemo.

Na kraju, citirao bih jednu od najvećih ličnosti proteklog stoljeća i poglavara katoličke crkve; pok. Papu Ivana Pavla II koji je pri svom posljednjem posjetu lijepoj našoj istaknuo slijedeće: „Cijena demokracije je velika. Novac kojim se plaća ta cijena izrađuje se od plemenitih kovina čestitosti, razboritosti, poštivanja bližnjega, požrtvovnosti, strpljivosti. Misliti da se ta cijena može platiti nekim drugim novcem, znači izvrgnuti se opasnosti pada pod stečaj. Stoga, potrebno je uložiti sve sile da se izgradi društvo utemeljeno na moralnim vrijednostima urezanim u samu narav ljudskoga bića".
S ovom mišlju, sve Vas srdačno pozdravljam u ime Općine Rešetari!

Načelnik Općine Rešetari
Zlatko Aga

za-ciscu-opcinu-resetari

NAŠA Općina Rešetari je lijepa koliko je čista!!!

 
Ukoliko primijetite bilo gdje na području Općine:
 
    ilegalna odlagališta otpada (šume, vodotoci, poljoprivredne površine…)
    zapuštene javne površine
    oštećenje kolnika
    oštećenje poljskih putova
    zapuštenu kanalska mreža
    oštećenje javne imovine
 
ili neke druge nepravilnosti, iste možete prijaviti na navedenu e-mail adresu.
 
U prijavi navedite lokaciju, ukratko opišite nepravilnost na koju ste naišli, te ako ste u mogućnosti fotografirajte isto.
 
Prijava će biti obrađena, a komunalni pogon će u najkraćem mogućem roku sanirati i ispraviti nepravilnosti o čemu ćemo Vas obavijestiti.  
 
KONTAKT: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
 
 
 
 

Općina Rešetari

Načelnik: Zlatko Aga

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30
35403 Rešetari

Telefon: (035) 367 296

Računovodstvo: (035) 333 111

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV
ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ULAGANJE U PODUZETNIČKU ZONU REŠETARI 2
 

Temeljem članka 10. stavak 1. točka 3. i članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02 i 63/07) i članka 47. Statuta Općine Rešetari ( „Službeni glasnik“ 2/09) Načelnik Općine Rešetari dana 24. veljače 2012. godine donosi:

ODLUKU O OBJAVI JAVNOG POZIVA PODUZETNICIMA U SVRHU ISKAZIVANJA INTERESA ZA POSLOVANJE I ULAGANJE U PODUZETNIČKU ZONU REŠETARI 2

 Grafički prikaz PDF

1. OPĆI PODACI O PODUZETNIČKOJ ZONI REŠETARI 2

1.1. Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Rešetari („Službeni glasnik“ Općine Rešetari 4/11) donesena je Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Rešetari 2, gdje je ista označena oznakom 12 odnosno kao zona gospodarske proizvodno-poslovne namjene. Površinama proizvodno-poslovne namjene podrazumijevaju se one površine unutar kojih je moguće na jednoj građevnoj čestici zajedno s pomoćnim građevinama smjestiti građevinu proizvodne ili poslovne namjene. Ukupna površina poduzetničke zone Rešetari 2 je 64 000 m2, od čega će se u prvoj fazi realizirati zona na k.č. 2580 k.o. Rešetari površine 42 000 m2 (42 ha). Zona je smještena u neposrednoj blizini autoceste A-3 i državne ceste D-51 koja je povezana s poduzetničkom zonom glavnom mjesnom prometnicom. Uz poduzetničku zonu izgrađena je infrastruktura vodoopskrbe i energetike. Unutar zone moguće je formiranje više građevinskih parcela pri čemu je minimalna veličina površine 900 m2 dok se maksimalna veličina površine određuje ovisno o namjeni odnosno poslovnoj djelatnosti. Oblik i veličina građevinske čestice definirati će se lokacijskom dozvolom. Zona će biti opremljena objektima komunalne infrastrukture (prometnicama, javnom rasvjetom, vodovodnom mrežom, sustavom odvodnje, DTK i električnom energijom, odvodnjom oborinskih voda s površine prometnice) koji su trenutno u fazi projektiranja.

2. PREDMET JAVNOG POZIVA

2.1. U svrhu iskazivanja interesa i poduzetničkih potencijala upućuje se ovaj javni poziv svim poduzetnicima za dostavljanje ponuda (pisama namjere) za ulaganja u poduzetničku zonu.

2.2. Predmet ovog Javnog poziva jest prikupljanje pismenih ponuda (pisama namjere) za iskazivanje interesa poslovanja u poduzetničkoj zoni i to za:

- poslovanje u poduzetničkoj zoni nakon njezina dovršetka,
- sudjelovanje u izgradnji poduzetničke zone prema potrebi pravne/fizičke osobe za buduće poslovanje.

Izražavanje interesa na temelju ovog Javnog poziva u obliku dostavljanja ponude (pisma namjere) za poslovanje u poduzetničkoj zoni Rešetari 2 poduzetniku ne stvara obvezu. U slučaju iskazivanja interesa za sudjelovanjem u izgradnji poduzetničke zone prema potrebi pravne/fizičke osobe za buduće poslovanje moguće je uspostavljanje poslovnih odnosa s Općinom Rešetari temeljem potpisivanja ugovora o poslovnoj suradnji.

2.3. Odluka o poticanju ulaganja u poduzetništvo biti će primijenjena na sve zainteresirane poduzetnike koji namjeravaju poslovati i ulagati u poduzetničku zonu Rešetari 2, a poticajne mjere odnose se na:

1. jednokratno sufinanciranje komunalnog doprinosa
2. sufinanciranje dijela komunalne naknade u razdoblju do tri godine
3. oslobađanje plaćanja naknade za priključenje na vodovod i kanalizaciju
4. oslobađanje plaćanja poreza na tvrtku u prve dvije godine poslovanja
5. pomoć za stručnu izobrazbu ili prekvalifikaciju djelatnika
6. ostale poticajne mjere

Poduzetnička zona Rešetari 2 je poželjno mjesto za ulaganje iz više razloga:

- izrazito povoljan geo-prometni položaj: smještaj uz autocestu Zagreb – Beograd, blizina graničnog prijelaza Stara Gradiška (40 km), blizina graničnog prijelaza i Slobodne zone Slavonski Brod (50 km), blizina Zagreba (130 km)

- prirodni potencijali: očuvan okoliš s niskim stupnjem onečišćenja, bogatstvo poljoprivrednih i šumskih površina

- profesionalna potpora: Općina Rešetari investitoru će osigurati potporu i pomoć pri stručnoj izobrazbi i prekvalifikacijama djelatnika

3. OPĆI UVJETI PONUDITELJA

3.1. Na ovaj Javni poziv mogu se javiti sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske te sve pravne osobe koje imaju sjedište i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj. Ponuditelji su dužni dostaviti sljedeće:

- podatke o ponuditelju (ime, prezime i adresa odnosno naziv i sjedište),
- izvod iz sudskog registra o registraciji tvrtke ili rješenje iz obrtnog registra
- opis dosadašnjeg poslovanja tvrtke/obrta s odgovarajućim referencama.

Ponuda (pismo namjere) treba sadržavati sljedeće:

- veličinu potrebne građevinske parcele s prijedlogom načina korištenja
- namjenu odnosno djelatnost koja se namjerava obavljati
- kratak opis financijskog plana ulaganja
- kratak opis tehničkog plana ulaganja s rokovima realizacije projekta
- planirani broj novozaposlenih djelatnika
- potrebnu količinu pojedine vrste infrastrukture (za el. energiju – kw, za vodu – m3/h i dr.)

3.2. Sve poslovne ponude (pisma namjere) Općina Rešetari će razmotriti te uzeti u obzir ukoliko su prihvatljive. Prednost pri odabiru imati će ponude poduzetnika čije će programe Općina Rešetari ocijeniti prihvatljivima i deficitarnima te koje otvaraju mogućnosti zapošljavanja.

3.3. Sve ponude (pisma namjere) s prilozima dostaviti u pisanom obliku s naznakom „Ponuda za poduzetničku zonu Rešetari 2“ na adresu V. Nazora 30, 35403 Rešetari zaključno do 15. lipnja 2012. do 12,00 sati.

3.4. Osnovne informacije o lokaciji, prometnoj povezanosti i ostalim podacima o poduzetničkoj zoni Rešetari 2 mogu se dobiti na web stranicama Općine Rešetari (www.resetari.hr). Sve dodatne informacije u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Općini Rešetari.

3.5. Ovaj javni poziv služi prvenstveno za utvrđivanje iskazivanja interesa poduzetnika za poslovna ulaganja u poduzetničku zonu Rešetari 2 te ne obvezuje Općinu Rešetari osim u slučajevima zaključivanja naknadnih ugovora o poslovnoj suradnji.

Klasa: 302-01/12-01/1
Ur. broj: 2178/22-12-1

Rešetari, 24. 02. 2012.

Načelnik Općine Rešetari:

Zlatko Aga

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...