za baner video

 

KLASA: 112-01/23-01/02

URBROJ: 2178-18-02/01-23-1

Rešetari, 8.3.2023.

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi - Program zapošljavanja žena – faza III“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.16.0295 Općina Rešetari, raspisuje

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi - „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“

 

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Općine Rešetari da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Rešetari za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta Zaželi

„Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ - potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju - RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

Zaželi – program zapošljavanja žena je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

 • Broj traženih osoba: 1 (jedna)
 • Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Rešetari
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Prijevoz na rad: u cijelosti
 • Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme.
 • Trajanje radnog odnosa: predviđeno trajanje radnog odnosa je 4 mjeseci

Ciljane skupine su: nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, pripadnice ostalih ranjivih skupina

Uvjeti:

 • Punoljetnost
 • Završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
 • Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju i to:

 1. Žene od 50 godina i više
 • osobna iskaznica
 1. Osobe s invaliditetom
 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 1. Žrtve trgovanja ljudima
 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja
 1. Žrtve obiteljskog nasilja
 • Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 1. Azilantice
 • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 1. Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 1. Liječene ovisnice
 • potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 1. Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 • potvrda o otpuštanju
 1. Pripadnice romske nacionalne manjine
 • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 1. Beskućnice
 • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrde pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
 1. Pripadnice ostalih ranjivih skupina
 • potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnicima ranjive skupine

Opis poslova:

 • rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl.),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te ostali svakodnevni poslovi po dogovoru s korisnikom ili voditeljem projekta

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. vlastoručno potpisana zamolba,
 2. vlastoručno potpisan životopis,
 3. preslika dokaza o završenoj školi,
 4. ispis staža iz E - knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. potvrda izdana od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva),
 6. preslika osobne iskaznice,
 7. podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću

Razina obrazovanja: Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Prijave se dostavljaju u roku osam  (8) dana od dana objave ovog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu       za zapošljavanje u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška s naznakom: „Za natječaj - Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ putem pošte (preporučeno) ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavom na natječaj smatra se da je kandidatkinja suglasna u svim uvjetima natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja.

Općina Rešetari zadržava pravo po ovom javnom pozivu pozvati sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovoga javnog poziva na testiranje i/ili intervju.

Sve informacije o Javnom pozivu, mogu se dobiti na telefon 035/367-296.

Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Općine Rešetari (www.resetari.hr).

Poslodavac: Općina Rešetari

Kontakt:

 • Osobni dolazak: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari
 • Pismena zamolba: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari
 • Telefon: 035/367-296

 

PROČELNICA

Monika Starčević

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi - „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“

 

U subotu 4. ožujka 2023. godine održana je 67. izvještajna skupština Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Gunjavci. Skupštini su prisustvovali sami članovi DVD-a Gunjavci, Baćin-
Dol, Zakorenje, Gornji Bogićevci, Vrbje, Rešetari, VZO Rešetari, JVP Nova Gradiška,
predstavnica Općine Rešetari, predsjednica Općinskog vijeća Milka Perković te predstavnici
udruga iz Općine Rešetari: NK „Slavonac“ Gunjavci - Drežnik, Lovačka udruga Kuna - Zlatica,
KUD-a Drežnik.
Predsjednik DVD-a Gunjavci Branimir Mikolčević otvorio je skupštinu uz dnevni red od 12.
točaka. Izvješće o radu društva za 2022. godinu, kao i prijedlog plana rada za 2023. godinu
podnio je zapovjednik društva Matija Penava. Blagajnik Martin Dautović podnio je izvješće o
ostvarenom planu prihoda i rashoda za 2022. godinu, a ujedno i prijedlog plana prihoda i
rashoda za 2023. godinu. Sve točke su jednoglasno usvojene.
Svi gosti pohvalili su rad društva i napore koji su dali voditelji društva te je društvo bogatije
za 5 vatrogasaca sa položenim ispitom te 1 vatrogascem I. klase. Svi gosti su se obratili
domaćinima sa zahvalom što su pozvani na radnu skupštinu te su zaželjeli daljnju suradnju
na svim aktivnostima. Predsjednik DVD-a Gunjavci dodijelio je zahvalnice članovima duštva
za dugogodišnju suradnju i pomoć.
U obraćanju predstavnika Općine, predsjednica Općinskog vijeća Milka Perković pozdravila je
sve prisutne. Zaželjela je uspješan rad Društvu te naglasila dobru suradnju Općine Rešetari sa
DVD-om Gunjavci.
Nakon službenog dijela uslijedilo je zajedničko druženje domaćina i gostiju.

U Rešetarima se u zadnja tri tjedna sastaje inicijativni odbor za osnivanje Udruge hrvatskih branitelja iz Općine Rešetari- Domovini vjerni.

Ovu inicijativu pokrenula je Općina Rešetari uz tridesetak okupljenih branitelja, pripadnika svih postrojbi iz obrambenog sustava od prvi pripadnika policije, ZNG, brigada i pukovnija, specijalne policije, izviđačkih postrojbi, civilne zaštite i ratnog saniteta i svih drugih.

Formirana je radna skupina koja će prikupiti svu potrebnu dokumentaciju za održavanje izborne skupštine te za registraciju udruge.

Novi sastanak inicijativnog odbora zakazana je za 8. ožujka 2023. godine, kada će se odrediti i datum osnivačke skupštine, nakon koje će uslijediti i izborna skupština. Ujedno je bilo riječi i o programu obilježavanja 30-te obljetnice od Osnutka Općine Rešetari i svečanosti koje će biti upriličena u svibnju ove godine.

Sveukupno, razgovaralo se o projektu izdavanja monografije branitelja Domovinskog rata povodom 30 godina rada Općine Rešetari, kao i drugom projektima (postavljanje spomen sobe  (muzeja) branitelja Općine Rešetari, nebitno u kojim postrojbama su ratovali),  izrada grba branitelja  i zastave branitelja Općine Rešetari, izrada odličja na razini Općine Rešetari, te izrada filma o braniteljima Općine Rešetari.

Udruga se osniva u cilju pomoći hrvatskim braniteljima i ostvarivanju njihovih prava, a posebno što je najbitnija zadaća je promicanje istine o Domovinskom ratu, te stvaranju boljeg društva kroz uključenost branitelja u sve aspekte društva.

Hvala svim pripadnicima Domovinskog rata koji su se odazvali svim sastancima i odlučili pomoći u osnivanju udruge kao bitnog čimbenika razvoja Općine Rešetari, te i onima koji će se uključivati u njihov rad u budućem periodu- naglasio je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga te nadodao da se preliminarno razgovara da bi se svečana osnivačka skupština upriličila 31. ožujka 2023. godine u Rešetarima.

Pozivaju se svi branitelji Općine Rešetari da se uključe u ovaj projekt osnivanja braniteljske Udruge Općine Rešetari.

KLASA: 112-01/23-01/03

URBROJ: 2178-18-02/01-23-1

Rešetari, 8. ožujak 2023. godine

Na temelju provedbe programa javnih radova Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje prirode na području Općine Rešetari Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda, Općina Rešetari objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za javni rad

za provedbu Programa Revitalizacija javnih površina,

briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje prirode na području Općine Rešetari

Projekt: Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje

prirode na području Općine Rešetari    

Broj izvršitelja: 1

Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci

Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu

Izvođenje radova na zapuštenim nerazvrstanim cestama i poljskim putovima na području općine Rešetari, uređenje  tematskih turističkih staza, uređenje  i zaštita kulturnih dobara, arheoloških nalazišta, kao i uređenje  i očuvanje  prirodnih izvorišta pitke vode kao što su:

krčenje i uređenje zapuštenih cestovnih pojasa uz nerazvrstane ceste  i poljske putove. Kao priručni alat radnici koriste, lopate, sjekire, sjekače i drugi odgovarajući priručni alat koji osigurava općina Rešetari vlastitim sredstvima. Uređenje  kanala jaraka  uz  nerazvrstane ceste koje svojim zahvatom ne može učiniti stroj kao i  priručni alat radnici koriste lopate, štihače, građevinska kolica i drugi priručni alat koji je potreban, a osigurava ga općina vlastitim sredstvima. Uređenje hortikulture na javnim površinama. Krčenje raslinja i  uređenje propusta na okretištima uz poljske putove  i nerazvrstane ceste o kojima je dužna skrbiti općina Rešetari. Radnici  kao priručni alat koriste tzv. trimere, ručne kose, lopate i sličan priručni alat koji osigurava općina Rešetari vlastitim sredstvima. Uređenje prirodnih izvorišta pitke vode za korištenje kao i razvijanje turizma  u općini Rešetari. Uređenje  i zaštita  arheoloških nalazišta  i kulturnih dobara  na lokalitetu Lipanovac-Pustošina (Grgurevo) u naselju Drežnik. Uređenje  i zaštita arheološkog  nalazišta  pokraj stare crkve  u naselju Zapolje. Ostali poslovi za koje se pokaže potreba, a izvršitelji u okviru svojih vještina, znanja  i kvalifikacije to mogu obaviti. Prema zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  određena je preventivna zaštita  arheološkog nalazišta Lipanovac-Pustošina u naselju Drežnik koji treba  očistiti i urediti kao zaštićeno kulturno dobro. Lokalitet je smješten  na povišenom platou  koji je okružen potokom Adžamovka i potokom Daždevik. Preventivno je zaštićen arheološki lokalitet P-4286.Zaštitni arheološki lokalitet u naselju Zapolje  pokraj  stare crkve u Zapolju čk.br. 781/3, 781/2 sve u k.o. Brđani. 

Prijaviti se mogu :

 1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji: roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva
 2. Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju.
 3. Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca
 4. osobe uključene u Program POSAO+

Prijave se podnose na adresu: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška.

Uz prijavu potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

                                                                                                          PROČELNICA

                                                                                                        Monika Starčević

 

Javni poziv za prijavu kandidata za javni rad za provedbu Programa Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje prirode na području Općine Rešetari Projekt: Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje prirode na području Općine Rešetari

 

Općina Rešetari 9. lipnja 2023. godine organizira koncert Gibonnija povodom 30 godina rada i djelovanja.

Koncert će se održati na Ljetnoj pozornici u CENTRU REŠETARA.

Za sve detaljne informacije pratite naše društvene mreže ili https://www.resetari.hr/

 

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...